Privacy policy

Wie is A-Lissome?​

“Wij”, “ons” of “onze” betekent A-Lissome, met maatschappelijke zetel te Kruidtuinlaan3, 1780 Wemmel en met ondernemingsnummer BE0502 788 117. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze activiteiten.

Europees geregeld

De bescherming van uw persoonsgegevens, uw rechten en onze verplichtingen in dat verband zijn op Europees niveau geregeld. 

In april 2016 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen die duidelijkheid moet geven over het omgaan met persoonsgegevens. Deze verordening is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Wat staat er in deze privacyverklaring?

Deze privacy verklaring is er op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.  We leggen u uit wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht!

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

A-Lissome kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van A-Lissome, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A-Lissome verstrekt. A-Lissome kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)

 • Uw telefoonnummer (bij vraag tot contactname)

 • Uw e-mailadres (bij inschrijving op ons e-book, onze wekelijkse blog, andere producten of bij vraag tot contactname)

 • Beroepsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding of coaching

 • Eventuele verslagen van coaching gesprekken

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om bovenstaande diensten uit te voeren of producten te bezorgen. In ieder geval ontvang je na het invullen van om het even welk contactformulier onze wekelijkse nieuwsbrief als je je mailadres achterlaat. Het staat je echter vrij om op elk moment weer uit te schrijven of ons te laten weten dat je dit laatste niet wilt. 

A-Lissome verwerkt uw persoonsgegevens om

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden (uitvoering overeenkomst)

 • de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren (het kunnen downloaden van het e-book of kunnen ontvangen van de wekelijkse blogs of een ander online programma of dienst, loopbaanbegeleiding al dan niet loopbaancheques, coaching, trainingsopdrachten, ...) (uitvoering overeenkomst)

 • klanten administratie en dienstverlening aan klanten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)

 • opleidingen te kunnen verzorgen (uitvoering overeenkomst)

 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bvb in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding) (wettelijke verplichting)

 • algemeen klantenbeheer te kunnen doen, met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

 • dienstverlening te kunnen bieden en verkoop van (online) producten te kunnen doen (uitvoering overeenkomst)

 • eventuele klachten te kunnen opvolgen (uivoering overeenkomst)

 • onze marketing activiteitenten te ondersteunen (gerechtvaardigd belang van ondernemen), waarbij we gebruik maken van;

  • Een wekelijkse blog (via mail of online)

  • Posts op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Google+

  • Nieuwsbrieven voor specifieke aankondigingen

  • Werkboekjes, online programma's, ... via de website

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

HOE LANG A-LISSOME GEGEVENS BEWAART

A-Lissome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor alle coachings die gebeuren met de loopbaancheques van de VDAB zijn we wettelijk verplicht om alle gegevens een legislatuur + 10 jaar bij te houden.

Ook de verslagen van andere coachings worden 10 jaar bijgehouden.

Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. A-Lissome verbindt zich ertoe om gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.​

DELEN MET ANDEREN

A-Lissome verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden.

A-Lissome verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij :

 • dit noodzakelijk is om een opdracht door te kunnen geven aan een andere (A-Lissome) coach

 • door het gebruik van software die noodzakelijk is om de business te doen, bijvoorbeeld MailChimp, Google, Dropbox, WordPress, Symfony,...

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld boekhouding (CormaFisk), kunnen werken met de VDAB loopbaancheques, ...

en we een overeenkomst hebben.​

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van A-Lissome worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. A-Lissome gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen we je door naar onze cookie verklaring.

JE RECHTEN ALS INDIVIDU

Dit artikel bevat een overzicht van je belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, stuur je ons een schriftelijk verzoek. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van je verzoek, op je verzoek te reageren. Indien we in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan je verzoek, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens.

Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van je persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt je kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer je om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heb je het recht om – zonder onredelijke vertraging – verwijdering van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • Je trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,  

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 • Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met jouw toestemming;

 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

 • Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, wordt je geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om - vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),.

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten kan je een verzoek indienen bij annelies@a-lissome.be

BEVEILIGEN​

A-Lissome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van A-Lissome maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A-Lissome verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A-Lissome op via annelies@a-lissome.be

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

Per e-mail: annelies@a-lissome.be

Per post: naar A-Lissome, tav Annelies Quaegebeur, Kruidtuinlaan 3, 1780 Wemmel