Algemene voorwaarden

1. Annelies Quaegebeur, handelend onder de benaming ‘A-Lissome’ een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Kruidtuinlaan 3, 1780 Wemmel en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0502.788.117, levert diensten op het gebied van soft skill workshops en trainingen en individuele coachingtrajecten voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, mondeling of schriftelijk, die ontstaat tussen A-Lissome en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact, mondeling of schriftelijk, en de offerte die hieruit volgt.

3. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Annelies Quaegebeur of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van A-Lissome. A-Lissome is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.​

1 Tussen offerte en opdracht

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter​

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, zowel mondeling als schriftelijk. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door A-Lissome. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig​

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en A-Lissome hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kan hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

2 Over de uitvoering van een opdracht

1. Met A-Lissome samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij A-Lissome niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

2. A-Lissome beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. A-Lissome kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. A-Lissome kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

3 Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. A-Lissome kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen, ook in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. Verandering in het aantal deelnemers aan een opleiding kan een invloed hebben op de prijs. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3. A-Lissome zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4. Onze facturen zijn te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van 1,5% op maandbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling per mail hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 20% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

Online programma's worden onmiddellijk betaald, voor er toegang wordt gegeven aan de cursus​.

5. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. A-Lissome kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

4 Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door A-Lissome voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van A-Lissome.

2. De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door A-Lissome.

3. Alle door A-Lissome gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5 Duur en beëindiging

1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft A-Lissome het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt​.

2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

3. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.​

4. A-Lissome mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, aanpassingen gevraagd door de VDAB et cetera. A-Lissome houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5. Indien de opdracht buiten de invloed van A-Lissome niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. 

5.1 Deelname aan interne A-LIssome jaaropleidingen (workshops en teammeetings): Elke inschrijving of overgang naar een nieuw kalenderjaar is een definitive inschrijving. De volledige factuur dient betaald te worden, met of zonder KMO-portfeuille.

  • Vervalt de KMO-portefeuille betaling, om welke reden dan ook, dan is de factuur nog steeds per direct betaalbaar. Indien KMO-portefeuille terugbetaling eist wegens te weinig aanwezigheid of adminstratie niet in orde, wordt het volledige factuurbedrag (excl BTW) op de A-Lissome rekening gestort binnen de 14 dagen. Indien niet binnen de  14 dagen in orde wordt artikel 3.4 ingeroepen.
  • Contract van onbepaald duur zorgt ervoor dat automatisch stilzwijgend bij elke jaarovergang het contract wordt verlengd, evenals de jaaropleiding. Opzeg dient voor 1/12/20xx te gebeuren om factuur voor jaaropleidingen van het komende jaar te vermijden.

5.2 Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of eventdeelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan A-Lissome, Kruidtuinlaan 3, 1780 Wemmel en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar annelies@a-lissome.be.

  • De annulatiekosten betreft 400 Euro per geannuleerde dag voor workshops, opleidingen en trainingen, na mondelinge of schriftelijke inschrijving of toezegging.

  • Bij een annulatie op minder dan 60 dagen voor de start van de opleiding en training blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel een andere deelnemer laten deelnemen in uw plaats. Indien de mogelijkheid bestaat kan u op een latere datum deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs.

5.3 In company workshops of presentaties:

Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, gelden onderstaande regels:

  • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen veertien (14) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.

  • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen eenendertig (31) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 75% van de kosten.

  • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen zestig (60) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 50% van de kosten.

5.4 Coachingtrajecten of in company trajecten:​

Na (mondeling) akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, gelden onderstaande regels:

  • Alle afspraken geannuleerd of uitgesteld binnen de 48u voor aanvang resulteren in betaling van de volledige fee

  • Alle afspraken geannuleerd of uitgesteld binnen de week voor aanvang resulteren in betaling van 75% van de fee

  • Alle afspraken geannuleerd of uitgesteld binnen de 3 weken voor aanvang resulteren in betaling van 50% van de fee

6. Aangekochte online programma's kunnen niet 'beëindigd' worden en worden ook niet terugbetaald.

6 Vertrouwelijkheid

1. A-Lissome en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

7 Bepalingen over deze overeenkomst

1. A-Lissome behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van A-Lissome, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan A-Lissome.

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen A-Lissome en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.​

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub- )Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.